دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
 
 
  .

 
 
 دکتر محمد تقی اخی 
 
درجه علمی : استاد 
 تحصیلات : Ph.D
رشته تحصیلی : میکروب و ویروس شناسی       
 
                  
 
 
 دکترمحمد رحمتی 
 
 
 درجه علمی : دانشیار
 تحصیلات : Ph.D
 رشته تحصیلی : بیوشیمی بالینی        

 
مشاهده رزومه (CV)
      

                
 دکترمهین آهنگر زاده اسکویی  
 
 درجه علمی : استادیار
 تحصیلات : Ph.D
 رشته تحصیلی : میکروب و ویروس شناسی        
 
         

 دکترمحمود محامی اسکویی
 
 درجه علمی : استادیار
 تحصیلات : Ph.D
 رشته تحصیلی : انگل شناسی 
 
                

 دکتررضا قوطاسلو
 
 درجه علمی : دانشیار
 تحصیلات : Ph.D
 رشته تحصیلی : میکروب و ویروس شناسی 
 
                 

 دکترسیامک صندوقچیان
 
 درجه علمی : استادیار
 تحصیلات : Ph.D
 رشته تحصیلی : ایمونولوژی    
 
                  

 دکتررضا محمد زاده
 
 درجه علمی : استاد
 تحصیلات : Ph.D
 رشته تحصیلی : میکروب و ویروس شناسی