سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 
 
  دانشجویان

دانشجویان مرکز تحقیقات ایمونولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه

استاد راهنما

۱

حامد

محمدی

ایمونولوژی

دکترای تخصصی

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر جعفر مجیدی

۲

فرهاد

بابایی

ایمونولوژی

دکترای تخصصی

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر زهره بابالو

۳

الهام

صفرزاده

ایمونولوژی

دکترای تخصصی

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر بهزاد برادران

۴

نیر

حسین اهلی

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر بهزاد برادران

۵

  طاهره

زینلی

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر بهزاد برادران

۶

  لیلا

کریمی

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر بهزاد برادران

۷

سعیده

راضی صوفیانی

پزشکی مولکولی

دکترای تخصصی

علوم پزشکی تبریز- دانشکده علوم نوین

دکتر محمدسعید حجازی- دکتر بهزاد برادران 

۸

وحید

اصغری اذر

ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد

 

دکتر ابراهیم سخی نیا

۹

نازنین

جعفرپور

ژنتیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تبریز

دکتر بهزاد برادران

۱۰

رقیه

پیرزاده

ژنتیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تبریز

دکتر بهزاد برادران

۱۱

نغمه

شیرافکن

ایمونولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر بهزاد برادران

۱۲

مهری

قصبی بناب

ایمونولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر بهزاد برادران

۱۳

نوید

شمالی

ایمونولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی علوم پزشکی تبریز

دکتر بهزاد برادران