دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 

 

              عناوين اولويت هاي پژوهشي مرکز تحقیقات ایمونولوژی تبريز              

             
                                 1. 
تولید آنتی بادیهای مونوکلونال و پلی کلونال موشی و مونوکلونال 
                                         انسانی
 جهت تشخیص و درمان بیماریها

                                 2. تولید کونژوکه های آنتی بادیهای با توکسین ها، مواد رادیواکتیو
                                       
 وکوانتم داتها
برای درمان و تشخیص بیماریها

                                 3.  ایمونوتراپی بیماریها از جمله سرطانهابا استفاده از ژن درمانی و  
                                          تقویت
 سیستم ایمنی
                                      4.
مطالعه اثرعصاره و اسانس گیاهان بومی در درمان بیماریهای مرتبط با  
                                        سیستم ایمنی و تقویت سیستم ایمنی
                                      5.توليد فرآورده های بیونکنولوژیک         
                                 
                                      6. غربالگري و روشهاي تشخيصي زودرس بیماریهای مرتبط باایمونولوژی
                                         از جمله بیماریهای اتوایمیون و سرطان
                                      7.تشخیص و درمان آلرژیها و بیماریهای عفونی 
                                             

نوشته شده توسط   صنم صدرالدینی
ویرایش شده ساعت 00:40