دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
  لیست طرحهای سال 1393
عنوان طرح  مجری طرح
 بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی(964 A/G) اینترلوکین 27 با بیماری جذام (leprosy) و تاثیرات آن بر نوع و شدت بیماری محمد رضا علی  پرستی 
VNTR-ETR بررسی تنوع ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به سل در شمالغرب كشور با روش دکتررضا  قوطاسلو
 بررسی پلی مورفیسم ژن های (PICALM (phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein) ,CR1(complement component receptor1) ,ApoE(apolipoprotein E) وBIN1(bridging integrator 1 در بیماران مبتلا به آلزایمر دیررس جلال قره  سوران
 بررسی رابطه بین حضور ژنهای pelA  و pslA موثر در تولید بیوفیلم و مقاومت دارویی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران دکتر رضا  قوطاسلو
 مطالعه کاست کروموزومی ژن mec (SCCmec) و ژن لکوسیدین پنتون والنتین (PVL) در ایزوله‌هاي کلینیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و تعیین تنوع ملکولی آنها با روش Rep-PCR در تبریز دکتر محمد آهنگرزاده  رضایی
 بررسی تنوع ژنی آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها و 16S rRNA متیلاز و میزان بیان پمپ های افلاکس خانواده(AdeABC) RND و MATE(Abe M) در ایزوله های بالینی آسینتوباکتر بومانی دکتر رضا  قطاسلو
 بررسي ژن هاي مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در میان اشرشیاکلی های تولید کننده بتالاکتاماز  دکتر محمد تقی اخی
 سرکوب همزمان بیان ژن   HMGA2و BACH1 بوسیله RNA کوچک مداخله گر siRNA)) و بررسی اثر القاءکنندگی آپوپتوزی و مهار چرخه سلولی آن در رده سلولی ادنوکارسینوم سینه (MDA-MB-468) دکتر بهزاد برادران
 بررسی زنده مانی اثر بیان ژن  DJ-1در سلول های قلبی عروقی مواجه شده با شرایط هایپوکسی دکتر بهزاد برادران
 تاثیر و مکانیسم هم کشتی سلولهای رده U266 بهمراه سلولهای مزانشیمی بر میزان بیان مارکر CD54  دکتر کریم شمس
 بررسی اثرات مانورونات سدیم بر میزان بیان micro RNA-155، مولکولهای IRAK1 و TRAF6 در رده سلولی  HEK-Blue-hTLR2 دکتر مهدی یوسفی
 بررسی اثر گلورونات سدیم بر میزان بیان micro RNA-146a و مولکول های IRAK1 و TRAF6 در رده سلولیHEK-Blue-hTLR4 دکتر مهدی یوسفی
  
  

نوشته شده توسط   صنم صدرالدینی