سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 
 
 
 وحید خاضع شاهگلی، کارشناس ارشد بیوشیمی

 پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه (مدیر داخلی)
 شرح وظايف: 1- همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های  تحقیقاتی و نوشتن مقالات 2- همکاری در طراحی و  اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی 3- همکاری در آموزش  دانشجویان 
                                                                    
لیلا محمدنژاد، دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی دارویی

پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه شرح وظايف: 1- همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و نوشتن مقالات 2- همکاری در طراحی و اجرای  پایان‌نامه‌های دانشجویی 3- همکاری در آموزش دانشجویان
صنم صدرالدینی، کارشناس ارشد ژنتیک

پست سازماني: کارشناس پژوهشی شرح وظايف: 1- انجام امور مربوط به طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها 2- جمع آوری مستندات مقالات چاپ شده توسط محققین  3- همکاری در تشکیل جلسات شورای پژوهشی مرکز 4- انجام ارزشیابی سالانه 4- امور مربوط به وب سایت
بهزاد منصوری، کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی

پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه شرح وظايف: 1-همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و نوشتن مقالات 2-همکاری در طراحی و اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی 3-همکاری در آموزش دانشجویان
الهام باغبانی، کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی

پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه شرح وظايف: 1-همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و نوشتن مقالات 2-همکاری در طراحی و اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی 3-همکاری در آموزش دانشجویان 
ندا شجری، کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی

پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه شرح وظايف: 1-همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و نوشتن مقالات 2-همکاری در طراحی و اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی 3-همکاری در آموزش دانشجویان
علی محمدی، کارشناس ارشد ژنتیک

پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه شرح وظايف: 1-همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و نوشتن مقالات 2-همکاری در طراحی و اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی 3-همکاری در آموزش دانشجویان

 

 

نوشته شده توسط   صنم صدرالدینی
ویرایش شده ساعت 10:49