دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
 

 

 (1اهداف کلان (Goals )

G1 : انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و بالینی در زمینه ایمونولوژی

G2 : تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه ایمونولوژی

G3 : کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

G4 : همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی ایمونولوژی سایر کشورها و سازمان های بین المللی

G5 : تجهیز و بهینه سازی آزمایشگاههای مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای اختصاصی ایمونولوژی در راستای فعالیت های پژوهشی

 2) اهداف راهبردی (SO)

1- توسعه تحقیقات مرتبط با ایمونولوژی ( در راستای G1 )

2- افزایش جذب پایان نامه های دانشجوئی ( در راستای G2 و G1 )

3- محور قرار دادن برنامه استراتژیک تدوین شده برای انجام فعالیت های آتی مرکز ( در راستای G3 )

4- استفاده از نیروهای تخصصی و توانمند سازی آنها ( در راستای G2 )

5- ثبت اطلاعات بیماران نقص ایمنی ، خود ایمنی ، و آلرژی ها ( در راستای G2 و G4 )

6- توسعه روشهای تشخیص و درمان بیماریهای مرتبط با ایمونولوژی از طریق تحقیقات ( در راستایG3 )

 

نوشته شده توسط   صنم صدرالدینی
ویرایش شده ساعت 00:59