واحد سازمانی
نام کارمند :لیلا نام خانوادگی:محمدنژاد
سمت سازمانی :کارشناس آزمایشگاه شماره تماس :04133371320